Pastoraat

Pastoraat > wijzen naar de goede Herder!!

 

Als we het over pastoraat hebben vragen we ons eerst af waar het woord vandaan komt om op het spoor van de betekenis te komen.

 

Pastoraat komt van het Latijnse ´pastor´, wat ´herder´ betekent. Het griekse woord  voor herder is ´poimen´(het Grieks was, nog meer dan het Latijn, de wereldtaal in de tijd van het Nieuwe Testament). Poimeniek is dan ook het deftige woord voor pastorale theologie, het theologische vak waarbinnen nagedacht wordt over het pastoraat.

Als ander woord voor pastoraat wordt ook wel zielszorg gebruikt. Dan komt natuurlijk meteen de vraag op wat dan wel met ‘ziel’ precies bedoeld wordt.

 

Voor de mens zijn drie aanduidingen, die alleen of in een of meer combinaties de hele mens aanduiden:

1. Lichaam

2. Ziel

3. Geest

 

Allereerst moet gezegd dat in de bijbel deze elementen wel onderscheiden, maar nooit gescheiden worden. Ziel wordt bijbels vooral gebruikt als ‘leven’, als de hele, totale mens. Dan wordt de mens, inclusief het lichamelijk aspect, aangeduid als een ‘levende ziel’. Soms duidt het woord ‘ziel’ alleen een aspect van de mens, nl. zijn innerlijk leven, aan. Maar nooit is in de bijbel het lichaam lager gewaardeerd dan de ziel, zoals in het Griekse (Plato) denken. De hele mens is immers een schepping van God, is zo door Hem gewild. Als het woord ‘geest’ gebruikt wordt is het vaak een overlapping van de betekenis van ‘ziel’ als innerlijk aspect van de mens en duidt het meestal het geloofsleven aan.

Pastoraat, zielszorg beperkt zich daarom niet tot het geestelijke aspect, dus tot zaken van geloof, maar strekt zich uit tot de hele mens als levende ziel.

 

Al in het Oude Testament kunnen we lezen dat God zelf de ware, goede Herder van Zijn volk zal zijn (Psalm 23, Ezech. 34). Jezus’ ambt en werk is profetisch, priesterlijk en koninklijk. Deze aspecten zijn in het pastoraat terug te vinden, maar niet van elkaar te scheiden. Ze hangen samen in een allesomvattende eenheid.

Dat werk, herder zijn, zetten de discipelen en apostelen voort in opdracht van Christus (Joh. 21:15-17; Hand. 20:28; Hebr. 13:20; 1Petr. 2:25). Als uitgangspunt bij het nadenken over wat pastoraat is, nemen we daarom het werk van de Goede Herder, Jezus zelf (Lucas 15:4-7, Matth. 10:6; 15:24).

 

Vanuit het bovenstaande wil ik een apart gedeelte wijden aan pastoraat aan gemeenteleden met psychische problemen. Het is heel belangrijk om aandacht te schenken aan gemeenteleden die lijden aan een psychisch probleem. Dit is de ook de reden waarom ik voor een aparte pagina heb gekozen voor dit onderwerp. In de gemeente van Leeuwarden heb ik daar de basis in leren kennen. Klik HIER voor de link naar de pagina.

 

 

Een belangrijk steekwoord in het pastoraat is het woord

vertrouwen’   Blijf met vertrouwen  zien naar God. Dat is geloof. Vertrouwen dat de Heer met je meegaat dwars door alles heen. Per slot van rekening is geloven……….

vertrouwen!!!!

Sparrewei 27

9298 RR

Kollumerzwaag

0511-441281

sjoukevandermeulen@hotmail.com

 

 

 

Contacten in Roemenie

Door de kerkenraad ben ik gevraagd  contact te zoeken en te gaan leggen met een gemeente in het buitenland. De gedachten gingen daarbij uit naar een gemeente in Roemenië. Na het formeren van een  werkgroep werden plannen gemaakt en ontwikkelt. De keus viel op een gemeente in Lutita in de streek Harghita. In de zomer van 2004 is er door een delegatie een eerste bezoek gebracht. Met de doelstelling: `er is een geestelijke band met de gemeente in Lutita´ gingen we op weg. Tijdens ons bezoek  werden adressen verzamelt zodat de mensen met elkaar kunnen communiceren. De contacten waren overweldigend.  Verder is er ook daar een werkgroep gevormd zodat er voor de werkgroepsleden vaste aanspreekpunten zijn. Uiteraard willen we alle gemeenteleden hierbij steeds weer betrekken en is  bidden voor elkaar steeds weer nodig. Ook zijn we bezig met een inventarisatie hoe we verdere plannen vorm kunnen geven. Eén van de onderwerpen is o.a. om daar het overleg tussen mensen te  stimuleren en onderling contact te bevorderen. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Bij elk bezoek schenken we een voedselpakket aan de allerarmste mensen uit het dorp. Naast het geestelijk welzijn is er ook sprake van het geven van noodzakelijk materiaal. Zo hebben we in mei 2007 een orgel mogen schenken voor de zondagse eredienst en in dat najaar 100 stoelen voor de kerkdienst in de winter in het noodlokaal.

 

 

In augustus 08 mochten we 6 mensen uit Lutita te gast hebben. O.a hebben ze een bezoek gebracht aan een christelijke school in Drachten en hebben ze ook het zondagschoolwerk bezocht. De bedoeling was dat de gasten kennis zouden verkrijgen  ideeën op te doen om in Lutita te gaan starten met het zondagschoolwerk. Hier zijn ze sinds september mee gestart. De eerste opkomst was mager maar er komen nu op zondag al aardig waar meer kinderen. Hun willen we graag vertellen van de bijbel en over Jezus. De mensen die dit daar doen hebben ondersteuning nodig. Op 17 juni 09  gaan 3 mensen opnieuw naar Roemenie.

 

 

· Desmond Westerhof                    (0512-518313)

· Sjoerd  Edema                             (0512-522026)

· Ali Bron                                         (0512-511940)

· Johannes Zijnstra                        (0512-547411)

· Sjouke van der Meulen                (0511-441281)

· Pieter Staat                                  (0516-577445)

 

 

Sjouke van der Meulen

Sjouke van der Meulen

Kerkelijk werker

 Kerkelijk werker

Op dit moment zijn de catechisaties afgelopen. Voor het seizoen  2009-2010 wil ik op zoek naar een andere lesstof

  Op dit moment gebruik ik bij de lessen het boek: ‘Ik geloof’”. Dit is een werkboek voor catechisanten. Belangrijk aan catechisatie is dat jongeren, naast vele gebieden in deze wereld, kennis maken met het Christelijk geloof. Daarbij gebruiken we de handleiding van het boek, maar komen ook alledaagse zaken aan de orde. Kernpunt is en blijft: Wat betekent Jezus in jouw jonge leven?

De catechisanten kunnen via een e-mail te kennen geven of ze iets willen gaan bespreken voor een komende catechisatieles. Als catecheet vind ik het belangrijk te beschikken over alle e-mail adressen omdat jongeren nog wel eens iets aan willen geven wat ze niet binnen een groep bespreekbaar durven maken. Dit geldt tevens voor pastorale zaken.   Met de oudste groepen is  meer sprake van een dialoog. Voor deze groepen geldt dat er sprake is van jonge volwassen mensen die oud genoeg zijn om een keus te maken of ze wel of niet willen gaan geloven. Hun eigen mening en visie wordt uitvoerig besproken, daarnaast loopt de Bijbelse mening parallel. Het is belangrijk om steeds met jeugd in gesprek te zijn over wie Jezus wil zijn in hun leven.

Spreekt dit jou aan, dan kun je informatie opvragen. De contactgegevens staan onderaan de pagina.

Catechisatie